Institut de Formació Contínua

Contractació pública


L'1 de maig de 2008, va entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). Aquesta normativa ha ampliat considerablement el seu àmbit subjectiu d’aplicació, i s'hi ha inclòs la Fundació de conformitat amb el que s’estableix a l’article 3.1f) de la LCSP.

En aquest sentit, la Fundació és considerada poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3.b de la LCSP. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació de la LSCP a la societat.

Pel que fa al règim d’adjudicació de contractes, cal diferenciar els contractes harmonitzats i els no harmonitzats. Pel que fa als harmonitzats, la Fundació estarà subjecte al que s’estableix a la LCSP per al Sector Públic no Administració Pública, i en concret, a l’article 174 de la LCSP, mentre que en l’adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, la Fundació, d’acord amb l’article 175 de l’esmentada llei, estarà subjecte a les seves Instruccions Internes de Contractació, aprovades pel Patronat de la Fundació el 25 de juny de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i d’igualtat i no discriminació, principis inspiradors de tota la contractació pública, establerts en la mateixa llei.

Fes clic aquí per veure les instruccions internes de Contractació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Fes clic aquí per veure el certificat d'aprovació de les instruccions internes de Contractació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Fes clic aquí per veure Resolució del President de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Fes clic aquí per veure les instruccions personal empreses contractades de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA