Institut de Formació Contínua

Termes legals

 
Condicions de matrícula de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB):
 
1. L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona  imparteix títols propis de postgrau i cursos curts de la Universitat de Barcelona, ​​a l'empara de l'art. 34.3 de la Llei orgànica d'universitats. Els programes de titulació pròpia es regeixen d'acord amb la normativa reguladora dels Cursos de Postgrau i d'Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió del 15 de gener de 2016 [http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf] Així mateix, imparteix els cursos dels Juliols UB i Gaudir UB.
 
2. La teva matrícula quedarà sense efecte si no compleixes els requisits d'admissió (pagament en els termes establerts, lliurament i validació acadèmica de la documentació requerida). En cas de màsters, postgraus i certificats d'aprofitament (cursos amb requeriment de titulació universitària), no podràs obtenir el títol si no disposes de la titulació requerida en l'accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma d'extensió universitària (si el programa no preveu la certificació de no titulats, se't facilitarà un certificat d'assistència expedit per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona).
 
Quedes informat/da que l'eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, el compliment dels requisits i normatives legals exigibles, el compliment dels requisits que consten a la fitxa web del curs i al pagament complet en els terminis establerts. Així mateix, em dono per assabentat/da, que en el cas de manca de documentació assenyalada a la Normativa de matrícula, aquest acte té efecte de notificació per tal d’aportar la documentació que correspongui en el termini de 10 dies a partir de la data de matrícula.
 
3. En el cas de programes amb cursos o mòduls que l'integren, hauràs de decidir per una de les dues opcions a l'hora de formalitzar la matrícula. En el cas de matricular el programa complet, en cap cas es poden expedir els títols o diplomes dels cursos o mòduls vinculats, d'acord amb l'art. 42 de la Normativa Reguladora dels Cursos de Postgrau i d'Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió del 29 de maig de 2013 [http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf]
 
4. L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB), per raons docents i / o acadèmiques, es reserva el dret d'anul·lar un programa formatiu en els següents períodes:
 
- Programa formatiu de 15 o més crèdits, anul·lació amb 10 dies d'antelació.
- Programes formatius inferiors a 15 crèdits, anul·lació amb 3 dies d'antelació.
 
5. Reserva de plaça. L'import pagat en concepte de reserva de plaça o en concepte de matrícula no serà retornat una vegada iniciat el curs, ni transcorreguts 14 dies naturals, per exercir el dret de desistiment, a partir de la data en què es va realitzar el pagament. Únicament es retornarà l'import pagat en cas que la persona no hagi estat admesa al curs o per l'anul·lació d’aquest.
 
6. Dret de desistiment. Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data del contracte de matrícula sempre que el curs no hagi donat inici.
 
Excepcions. Fem saber a les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en el cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.
 
Quedes informat / da que l'inici del curs o l'execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb el que estableix l'art. 103. a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.
 
7. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte, ajut o beca ofert per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB) s'haurà d'acreditar degudament abans de l'inici del curs, un cop iniciat el curs, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte, ajut o beca.
 
8. El fet de no satisfer la matrícula en els terminis que s'estableixin durant el procés de matrícula comporta la suspensió automàtica dels drets de l'alumne. En tot cas, la matrícula s'ha de formalitzar abans de l'inici del període de docència, llevat dels casos en què el pagament es realitzi de forma fraccionada. En tot cas, l'alumne s'obliga al pagament íntegre de l'import de la matrícula. La matriculació pot comportar també el pagament d'altres taxes que hagin estat formalment aprovades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona.
 
9. El lloc i / o data d'impartició pot canviar per raons acadèmiques (canvis i adaptacions de calendari, necessitats de recursos docents addicionals, etc.) i d'organització i logística (adequació d'espais al conjunt de cursos impartits). El canvi definitiu de lloc i / o data d'impartició es comunicarà als estudiants amb un mínim de quinze dies abans de l'inici del curs, els canvis puntuals i temporals s’avisaran amb la deguda antelació, amb un mínim de 24 hores. Els canvis de lloc d'impartició només es produiran dins de la mateixa ciutat on s’ha convocat el curs .
 
Política de privacitat
 
1. Responsable del tractament
 
Identitat: FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB)
 
CIF: G64489172
Adreça postal: C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
Contacte del delegat de protecció de dades: bbdd@il3.ub.edu
 
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, RGPD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.
 
2. Finalitat del tractament
 
Les dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:
 
Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB) i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.
 
Gestionar l’enviament d’informació comercial referent a altra oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB) i també informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB ) com a institució i amb les celebracions i els reconeixements que s’hi porten a terme, mitjançant l’elaboració de perfils, tant per part de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols i Gaudir UB) com de tercers, l’enviament d’enquestes relacionades amb l’opinió i/o valoració dels nostres serveis (inclosos formatius i serveis a empreses entre altres temes).
 
Gestionar la matrícula de l’interessat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat, com ara l’accés, en què es revisa la documentació que aporta l’estudiant per tal que la validació que ha de fer l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB) sigui correcta; l’atenció, en què es faciliten i es posen a disposició de l’estudiant els canals de comunicació amb l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB ), seguiment de la impartició i la certificació, en què s’habiliten i es gestionen la possibilitat de l’estudiant de poder demanar certificacions relatives al seu expedient i la posada a disposició de l’estudiant del Campus Virtual, així com la reclamació de pagaments.
 
Gestionar l’enviament, informació o articles sobre bones i noves pràctiques, fins i tot per via electrònica, relacionats amb l’ocupació i per debatre, investigar i aprofundir en l'àmbit del talent, fomentant el talent creatiu i innovador a través d'entrevistes, sessions presencials i recomanacions, així com per convidar-ho a participar en aquestes activitats i per posar-ho en contacte amb les persones i empreses que puguin ser del seu interès en matèria d'ocupació o per a ofertes d'ocupació i/o pràctiques que les mateixes poguessin oferir.
 
No tractem les dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.
 
3. Durada
 
Les dades corresponents a la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
 
Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB ) en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
 
Les dades facilitades per l’interessat per subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (inclòs Els Juliols UB I Gaudir UB ) es conserven fins que manifesti la voluntat de suprimir-les.
 
Les dades facilitades pels col·laboradors externs es conserven fins que manifestin la voluntat de suprimir-les.
 
4. Legitimació del tractament
 
La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, l’execució del contracte derivada de la prestació del servei que ens sol·licita, així com el compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals.
 
5. Lloc on es desa la informació
 
La informació proporcionada es desa en els servidors de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.
 
6. Cessió i transferència
 
Les dades facilitades es poden cedir a la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.). També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.
 
7. Drets de les persones interessades
 
De conformitat amb allò disposat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol document anàleg en dret, com indica la llei, a través dels mitjans següents:
 
1. Correu electrònic: bbdd@il3.ub.edu
2. Correu postal dirigit a l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
3. Escrit dirigit personalment i lliurat a l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
 
D’igual forma, l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
 
8. Drets
 
Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació:permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser vàlides.
Dret de supressió (dret a oblit ): en determinats casos, li correspon el dret a fer que les seves dades personals siguin esborrades o eliminades. Cal assenyalar que no es tracta d’un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-los.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments. Solament és possible exercir aquest dret pel que fa a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.
 
9. Seguretat
 
L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
 
10. Canvis en aquesta política de privacitat
 
L‘INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Si vols accedir al Formulari de desestiment (PDF) fes clic aquí

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA