Institut de Formació Contínua

Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS)

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.670 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
01 octubre 2018
Final curs:
07 juliol 2019
Horari:

dijous de 8:00h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h 

Lloc:
Campus Bellvitge. Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Dona resposta a la creixent demanda de professionals de la salut de primera línia perquè siguin competents en disseny, implementació i avaluació d’intervencions en salut des d’una perspectiva intersectorial.
 • Reorienta la situació actual de proliferació i dispersió d’intervencions realitzades des del sistema de salut, introduint pràctiques més integrals i efectives.
 • Atorga reconeixement per la carrera professional del Institut Català de la Salut (ICS) i d’altres institucions sanitàries que considerin la formació universitària amb crèdits ECTS. De forma específica es reconeixen 4 punts per la borsa de treball de l’ICS. 
Presentació

La proliferació i superposició d’intervencions en salut provinents de diferents sectors, així com la separació entre el rol de les persones que dissenyen les polítiques i aquelles que les executen, son alguns dels reptes que plantegen actualment els sistemes de salut. Afrontar-los requereix un canvi de perspectiva que integri les visions i acosti aquests dos rols.

La finalitat del Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d’Intervencions en Salut (DIAVIS) és proporcionar competències específiques als professionals de la salut que estan dissenyant, implementant i/o avaluant intervencions (plans, programes, activitats, serveis) i contribuir a desenvolupar actuacions professionals intersectorials més efectives.

Acreditació acadèmica

Màster en Disseny, Implementació i Avaluació d'Intervencions en Salut (DIAVIS) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

El Màster té com a objectiu principal desenvolupar competències per l'actuació professional en disseny, implementació i avaluació de les intervencions en salut que es duen a terme en els diferents nivells d'atenció del sistema de salut i també en la comunitat.

 • Identificar i relacionar les dades significatives principals sobre el context i els marcs de les polítiques de salut orientades al disseny d'intervencions en salut.
 • Conèixer en profunditat les diferents perspectives, models d'intervenció i marcs lògics que s'utilitzen en el camp de la salut.
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques més adequades pel disseny, desenvolupament i avaluació de les intervencions en salut incorporant la perspectiva dels determinants socials.
Destinataris

Professionals que estan desenvolupant la seva activitat en l’àmbit de la salut i a graduats universitaris interessats en el disseny, la implementació i avaluació d'intervencions en salut. 

Programa

1. Context de la intervenció en l’àmbit de la salut
1.1. El marc de les polítiques públiques
1.2. Planificació des d’un punt de vista normatiu (top-down) i participatiu (down-up)
1.3. Fonts i credibilitat de les fonts d’informació (primàries i secundàries)

2. Disseny d’intervenció en salut: marcs lògics

2.1. Introducció al disseny d’intervencions
2.2. Perspectives i models d’intervenció
2.3. Marcs lògics i sistemes de coherència

 • Model de transferència AHQR
 • Intervencions complexes
 • Actius en salut
 • Dialogical approach
 • Teoria del programa
 • Anàlisi de xarxes socials
 • Aprenentatge-servei

2.4. Comparació entre marcs lògics (finalitat, objectius, actors implicats, etc.)

3. Criteris Transversals en el Disseny d’Intervencions en Salut

3.1. Criteri de la participació d'actors
3.2. Criteri de la transversalitat
3.3. Eixos de desigualtat

 • Perspectiva de classe
 • Perspectiva de gènere
 • Perspectiva d’edat
 • Perspectiva d’origen

4. Mètodes, Tècniques i Instruments per al Disseny i Desenvolupament d’Intervencions en Salut
4.1. Mètodes, tècniques i instruments per desenvolupar la intervenció en funció del marc lògic
4.2. Mètodes, dissenys i estratègies quantitatives

 • Dissenys no experimentals i experimentals
 • Subjectes d’estudi. Mostreig i tècniques de mostreig
 • Tècniques de recollida d’informació
 • Anàlisi quantitativa

4.3. Mètodes, dissenys i estratègies qualitatives

 • Disseny tipus (interpretatius, observacionals i interpretatius)
 • Tècniques de generació d’informació
 • Anàlisi qualitativa

4.4. Aproximacions mixtes: polaritat/complementarietat quantitativa y qualitativa. Aplicacions
4.5. Consideracions ètiques

5. Propostes d’avaluació (seguiment/monitoratge) de les intervencions en salut

5.1. El marc conceptual de l’avaluació: models d’avaluació de polítiques i programes de salut, marcs conceptuals que nodreixen l’avaluació, l’objecte de l’avaluació
5.2. Coherència del models d’avaluació: disseny de procés, de resultats, efectes i impacte

6. Anàlisi d’intervencions en salut: casos

7. Treball de fi de màster

 

Direcció

Dra. Marga Pla
Facultat de Medicina i Ciències de la SalutUniversitat de Barcelona.

Dra. Eva Garrido
Facultat de Medicina i Ciències de la SalutUniversitat de Barcelona.

Quadre docent
Dra. Dory Aviñó
Investigadora a la “Fundación para el fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica” de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Experiència en el desenvolupament de projectes d’intervenció comunitària participativa des de la perspectiva de mapeig i dinamització d’actius.

Dra. Marta Benet
Investigadora en el Research Group “Inclusive Societies, Politics and Communities” (SOPCI). Experiència en avaluació de polítiques i serveis de salut des d’una aproximació micropolítica. Projectes en l’àmbit de la dimensió relacional de l’atenció i la cura de les persones incorporant el “Dialogical Approach” i la perspectiva de gènere.

Dra. Carmen Cabezas
Sots-directora general de Promoció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Experiència en planificació i programació sanitària en el camp de la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i els seus factors de risc, mitjançant actuacions dirigides a les persones i als entorns, amb una atenció preferent per les que es desenvolupen en l'àmbit de la salut comunitària.

Dra. Esteve Fernández
Director dels Programes d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) on es fa Recerca, Aaluació i Intervenció per a la prevenció primària del càncer. Experiència en assessorament a Institucions Nacionals i Internacionals, Professionals i Associacions.

Dr. Jordi Galimany
Docent i investigador a la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en la repercussió de la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut , tant des del punt de vista dels ciutadans com dels professionals i els sistemes de salut. Ha coordinat el Programa de Desenvolupament del Diagnòstic per la Imatge del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Eva Maria Garrido
Docent i investigadora a la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en el Disseny i adaptació d’instruments per el disseny, implementació i avaluació d’intervencions i en mètodes i tècniques quantitatives aplicades al disseny i avaluació d’intervencions. Estudis en l’àrea del compromís o “engagement" professional i organitzacional.

Sra. Angelina González
Coordinadora de projectes comunitaris, com ara COMSalut, a la Subdirecció general de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Programa orientat a desenvolupar projectes intersectorials per abordar amb èxit els determinants de salut, la majoria dels quals son aliens a la sanitat.

Dr. Lupicinio Iñiguez
Docent i catedràtic de Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Experiència en Disseny i Avaluació de Polítiques Públiques amb interessos al voltant de les noves governances de les poblacions. Ha realitzat recerques i avaluacions de Polítiques Públiques des d’una perspectiva qualitativa/participativa.

Dra. Sandra Ezquerra
Directora de la Càtedra UNESCO “Dones, Desenvolupament i Cultures” de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Coordinadora del Research Group “Inclusive Societies, Politics and Communities” (SOPCI). Investigadora en Economia i Sociologia feminista (organització social de les cures, mercat laboral i Polítiques Públiques).

Dra. Cristina Martínez
Investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Pertany a diversos grups de treball científics nacionals i internacionals en el control de tabaquisme. Experiència en dissenys i avaluacions de models de transferència de l’evidència a la pràctica.

Dr. Emerson Elias Merhy
Docent i investigador a la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ. Professor en Planificació i Gestió en Salut en la UNICAMP (Sao Paulo). Coordinador de la línia de Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde. Director del projecte Observatori de producció de cura en diferents modalitats de xarxes de salut del Sistema Únic de Salut (SUS).

Dra. Victòria Morin
Docent i investigadora a la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en disseny, implementació i avaluació de projectes d’Aprenentatge-Servei que vinculen la formació amb el servei a la comunitat i de projectes europeus de promoció de la salut amb estudiants universitaris. Participació amb el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)

Dr. Maria Augusta Nicoli
Coordinadora de l’Àrea d’Innovació Social de l’Agencia Sanitaria e Sociale Regionale d’Emilia Romanya (Itàlia). Experiència en Planificació i Programació, acompanyant als territoris en el procés de reorganització de funcions delegades del benestar, a través del mètode de “Community Lab” per afrontar la governança local en el desenvolupament de polítiques integrals socials i sanitàries.

Dr. Joan Paredes
Centre de Salut Pública d’Alzira. Experiència en el desenvolupament de projectes d’acció local i d’intervenció en Promoció de la Salut i reducció de desigualtats en contextos d’alta vulnerabilitat social. Responsable del Projecte AdaptA-GPS, d’adaptació de Guies de Salut Pública del “National Institute for Health and Care Excellence” (NICE) al context de la Comunitat Valenciana i a Espanya.

Dra. Mercè Pérez-Salanova
Investigadora a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB). Assessora en el disseny i desenvolupament de Projectes, Programes i Serveis d’Envelliment Actiu en l’àmbit de les polítiques locals. Analista de les pràctiques socials relacionades amb la participació de la gent gran en la vida quotidiana. Desenvolupament del projecte “Ciutats Amigues de la Gent Gran” promogut per la OMS en diversos entorns.

Dra. Margarida Pla
Docent i investigadora a la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en projectes que desenvolupen marcs lògics basats en la complexitat i la micropolítica de la pràctica professional. Recerques i avaluacions centrades en el desenvolupament de mètodes qualitatius, participatius i mixtes. Investigadora en el Research Group "Inclusive Societies, Politics, and Communities" (SOPCI).

Sra. Enriqueta Pujol
Institut Universitari d'investigació en Atenció Primària (IDIAP). Experiència en projectes que apliquen el model socioecològic i intersectorial per promoure que l’Atenció Primària de Salut (PHC) s’involucri activament en la promoció de la salut (HP) a través d’intervencions d’extensió.

Dra. Milagros Ramasco
Responsable del Programa de “Salud Pública en Colectivos Vulnerables- Servicio de Promoción de la Salud” de la Dirección General de Salud Pública Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid. Projectes en relació a població immigrant i formació de professionals de la xarxa assistencial entre d’altres. Assessora en salut del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural en de la UAM (IMEDES- UAM).

Dra. Dolors Rodríguez
Docent i investigadora a la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en el disseny de projectes d’intervenció en els casos de violència de gènere VG i elaboració de protocols a nivell transversal per treballar amb educadors de carrer. Recerca i planificació de projectes per millorar l’accessibilitat al sistema de salut per part de les persones sordes usuàries de la llengua de signes.

Dra. Raúl Sancho
Docent i investigador a la Universitat de Barcelona (UB). Experiència en gestió i atenció en AP i en programes d'intervenció amb la comunitat, en negociacions amb agents de salut per a l'establiment d'activitats, participacions en el programa Salut i Escola i edició de revista de salut orientada a la població atesa.

Dr. Jordi Sanz
Analista a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). Cap de projecte de l’avaluació “Activa¿t per la salut mental. Capacitant ciutadans actius per la salut mental” i del Programa “Housing First”. Les seves línies d’especialització son els projectes d’avaluació multimètode i l’ús de les tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques.

Dra. Montserrat Solà
Docent i investigadora a la Universitat de Barcelona (UB). Coordinadora pràctiques als centres d’atenció primària del Grau en Infermeria. Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Estudis en Avaluació per competències professionals d’infermeria. Institut d’Estudis de la Salut. Generalitat de Catalunya.
Sortides professionals

El màster proporciona les competències per al disseny de programes i/o intervencions en salut en totes les seves fases (disseny, implementació, avaluació), en qualsevol context on es desenvolupin els projectes.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA