Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.500 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
02 setembre 2019
Final curs:
12 juny 2020
Horari:

Mòduls teòrics i tallers: Inici: 2 de setembre de 2019. Final: 24 d'abril de 2020

Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Facilita als professionals sanitaris investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.
 • Permet aconseguir un grau d'especialització per tal de desenvolupar les competències que es poden exigir a un professional de l'àmbit.
 • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.
Presentació
A la majoria dels països de la Unió Europea existeix, dins de l'infermeria, l´especialitat d'anestèsia. Les funcions d'aquesta especialitat engloben àrees com la preanestèsia, la del procés perioperatori, les cures postoperatòries i el control del dolor agut postoperatori o el suport davant del dolor crònic.

En el nostre medi, la nova Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries introdueix el concepte d'equip de treball infermeria-metge. Aquesta nova situació pot ajudar al desenvolupament i planificació de protocols de “treball en equip” consensuats dins l'anestesiologia.

Un requisit imprescindible per formar part d'aquests equips és la formació. S'ha de poder acreditar una formació específica, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que permetin desenvolupar millor i amb més implicació les funcions dins d’aquestes àrees, i així poder donar una atenció integral al pacient davant la complexitat de les situacions clíniques.

Aquest curs de màster basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups, i dóna la possibilitat als professionals d'infermeria d’anar desenvolupant les seves carreres professionals, recolzats pel coneixement, l'experiència i la recerca.
Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribril·lació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Objectius
 • Ampliar i aprofundir els coneixements sobre cures infermeres de l'àrea de l'anestèsia i reanimació dins del camp quirúrgic, així com el tractament del dolor.
 • Facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.
Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria de l'àrea quirúrgica, serveis de crítics i serveis d'urgències.

Programa

1. Fonaments de l’anestesiologia
1.1. Marc legal i situació actual de la infermeria d'anestèsia, models d'Europa i EUA
1.2. Valoració preoperatòria
1.3. Importància del paper de la infermera d'anestèsia en la visita preoperatòria
1.4. Gestió dels riscos laborals d'infermeria d'anestèsia
1.5. Preparació preanestèsica del pacient a la sala
1.6. Paper de la infermera d'anestèsia al quiròfan. “Check-list” del material
1.7. Seguretat a les àrees quirúrgiques
1.8. Errors en medicació
1.9. Història i evolució de l'anestèsia general
1.10. Fisiologia respiratòria, cardiovascular, neurològica, renal i endocrina i immunològica
1.11. Anafilaxia i monitorització general
1.12. Fonaments i farmacologia de l'anestèsia general. Fases de l'anestèsia
1.13. Introducció a l'anestèsia regional
1.14. Bloqueig del membre superior i inferior
1.15. Bloqueigs neuroaxials
1.16. Col·locació catèters peridurals. Taller
1.17. Posicions quirúrgiques
1.18. Posicions corporals segons via d'abordatge
1.19. Administració de fàrmacs amb bombes de TCI. Taller

2. Maneig de la Via Aèria i Pacient Crític
2.1. Via aèria
2.2. IOT. FBS / via aèria quirúrgica
2.3. Ventilació mecànica. Fisiologia i valoració de la ventilació. Assistència a la ventilació espontània
2.4. Interpretació gasometries. Monitorització de la ventilació. Casos clínics
2.5. Ventilació manual. Taller
2.6. VNI (CPAP / BIPAP). Circuits anestèsics (obert / tancat)
2.7. Valoració preoperatòria. Disseny del carro ideal de via aèria. Via aèria i inducció anestèsica
2.8. Via aèria i educció anestèsica
2.9. El pacient crític. Gravetat i criteris d'ingrés a diferents unitats
2.10. Protocol d'arribada. Acollida i col•locació
2.11. Sedació i analgèsia en el pacient crític
2.12. Ventilació mecànica. Protocol prevenció PAV
2.13. Síndromes confusionals. Despertar a la UCI
2.14. Monitorització avançada
2.15. Neurocirurgia. Politraumatisme i TCE
2.16. Monitorització cerebral
2.17. Interpretació electrocardiogràfica. Arítmies
2.18. Arítmies i marcapassos
2.19. Cirurgia toràcica, vascular i cardíaca
2.20. Xoc sèptic i fallada multiorgànica
2.21. Postoperatori de cirurgia hepatobiliopancreàtica
2.22. Tècniques de depuració extrarrenal
2.23. Manteniment del donant
2.24. Comunicar bé per cuidar millor

3. Treball Final de Màster: Recerca en Infermeria d’Anestèsia, de Reanimació i de Tractament del Dolor
3.1. Marc conceptual i teories. Paradigmes de la recerca
3.2. Determinació d'estudi. Dissenys d'estudi
3.3. Justificació d'estudi. Formulació d'hipòtesis i objectius
3.4. Desenvolupament metodològic. Recollida de dades i instruments
3.5. Ajudes disponibles i recursos en recerca
3.6. Sessió de recerca bibliogràfica

4. Reanimació Cardiopulmonar
4.1. Acreditació de la RCP bàsica + DEA
4.2. Aturada cardiorespiratòria perioperatòria. Arítmies
4.3. Acreditació de la RCP avançada

5. L’Infermer davant de l’Anestèsia de les Diverses Especialitats
5.1. Anestèsia en neurocirurgia, neuroangioradiologia
5.2. Anestèsia en cirurgia cardíaca
5.3. Anestèsia en cirurgia vascular
5.4. Anestèsia en cirurgia toràcica
5.5. Anestèsia en traumatologia
5.6. Anestèsia en cirurgia general
5.7. Anestèsia en cirurgia plàstica i reparadora
5.8. Anestèsia en ORL i grans cremats
5.9. Anestèsia en urgències
5.10. Transplantaments
5.11. Hemoteràpia
5.12. Situacions crítiques. Seminari
5.13. Activitats d'infermeria en cada tipus de procediment quirúrgic
5.14. Diferències anatòmiques i fisiològiques en pediatria
5.15. Anestèsia en diferents tipus d'intervencions quirúrgiques pediàtriques
5.16. Dolor postquirúrgic en el nen
5.17. Reanimació cardiorespiratòria en el nen i el nounat
5.18. Cures d'infermeria al nen sotmès a anestèsia. Documentació i registres
5.19. Transport neonatal
5.20. Programa d'atenció al nen hospitalitzat: “hospital amic”
5.21. Generalitats de l'anestèsia obstètrica. Fàrmacs
5.22. Cures d'infermeria a la dona sotmesa a anestèsia obstètrica. Monitorització
5.23. Clínica i instrumental durant el part
5.24. Generalitats de l'anestèsia en la dona. Fàrmacs. Procediments anestèsics en ginecologia
5.25. Dolor postpart
5.26. Patologies associades al part

6. Procés d’Atenció als Pacients de les URPA, Sedació i Dolor
6.1. La URPA: definició i finalitat
6.2. Tractament del dolor al postoperatori immediat. Fisiopatologia cardiorespiratòria del pacient al postoperatori immediat
6.3. Complicacions postoperatòries. El postoperatori d'especialitats. Resolució de casos
6.4. Criteris d'alta i escales de valoració. La URPA i el pacient ambulatori (CMA). Resolució de casos
6.5. Anestèsia fora de l'àrea quirúrgica (AFQ). Protecció radiològica
6.6. Infermeria d'anestèsia en radiologia i en endoscòpia digestiva
6.7. Equipament específic de les diferents àrees de treball en Radiologia relacionada amb anestèsia.
6.7.1. Casos clínics
6.8. Monitorització en els procediments habituals AFQ. Casos clínics
6.9. Complicacions: anafilaxi per contrast iodat, depressió respiratòria, síndrome d'hipertèrmia, postembolització, ruptura vascular. Casos clínics
6.10. Visita preanestèsica d'infermeria
6.11. Funcionament de les clíniques del dolor. Història clínica i escales de valoració. Consulta telefònica
6.12. Factors psicològics que modifiquen la resposta del dolor
6.13. Transmissió i modulació del dolor
6.14. Analgèsics opiacis, antitèrmic-analgèsics, antidepressius, anticonvulsionants, anestèsics locals
6.15. Dolor agut i recurrent, dolor agut postoperatori, dolor musculoesquelètic, dolor neuropàtic, SDRC, dolor visceral i dolor oncològic
6.16. Sistema de perfusió d'analgèsics
6.17. Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig. Tractaments no farmacològics
6.18. Tractaments basats en l'estimulació elèctrica externa. Tècniques d'infiltracions

7. Pràcticum

 • 105 hores de pràctiques en blocs quirúrgics hospitalaris
 • 35 hores de pràctiques en Unitats de Reanimació Postanestèsica
 • 35 hores de pràctiques en unitats fora de l'Àrea Quirúrgica (en clíniques de dolor, fent visita preanestèsica i sedacions) 

Llistat de tallers: 
 • Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig
 • Administració de fàrmacs amb bombes de TCI
 • Valoració de la via aèria i dificultat prevista
 • Dispositius supraglòtics i dificultat no prevista
 • Laringoscòpia i carro d’IOT difícil
 • Fibrobroncoscòpia
 • Ventilació manual
 • VNI: tipus de mascaretes
 • Màquines d'anestèsia
 • Anestèsia en cirurgia toràcica
 • Monitorització hemodinàmica 
 • Monitorització cerebral
 • RCP en el nen i el nounat

Els tallers seran del 4 al 7 de febrer i del 22 al 24 d'abril, matí i tarda

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens 
Director del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Dra. Neus Fàbregas Julià 
Professora d'Anestesiologia. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Cap del Servei d'Anestesiologia i Reanimació. Hospital Clínic de Barcelona.

Dra. Carmen Gomar Sancho 

Catedràtica d'Anestesiologia. Cap del Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Consultora sènior del Servei d'Anestesiologia i Reanimació. Hospital Clínic de Barcelona.

Experts

Sra. Eva Guix Comellas
Professora de l'Escola d'Infermeria. UB

Quadre docent
Coordinació Pràcticum

Sra. Ma.Teresa Peix Sagués
Diplomada en Infermeria.
Coordinadora d'Infermeria del Bloc Quirúrgic. H. Clínic de Barcelona.
Vicepresidenta de ASEEDAR-TD.

Sra. Alba López López
Diplomada en Infermeria.
Coordinadora. Bloc Quirúrgic H.Clínic de Barcelona.

Sra. Ma Luz Méndez
Diplomada en Infermeria.
Coordinadora. Bloc Quirúrgic. H. Clínic de Barcelona.


Tutores de Pràctiques

Sra. Anna Amorós Baixauli
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu d'Esplugues.

Sra. Antonia Castro Pérez
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Sra. Natalia Cerezales Cerezales
Diplomada en Infermeria. Clínica Delfos.

Sra.Montserrat Colomer Castro
Diplomada en Infermeria. H.G. de Catalunya.

Sra. Isabel Ferret Calzada
Diplomada en Infermeria. H.G. de Granollers.

Sra. Alba López López
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Victoria Morales Cabrera
Diplomada en Infermeria. H. de l'Esperança.

Sra. Bibiana Ros Nebot
Diplomada en Infermeria. C.M. Teknon.

Sra. Cristina Urban Morillo
Diplomada en Infermeria. H. Viladecans.

Sra. Teresa Peix Sagués
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sr. José María Pereñiguez Escuder
Diplomat en Infermeria. H. del Mar.

Sra. Montserrat Pérez Hinarejos
Diplomada en Infermeria. H.U.G. T.iP.

Sra. Ana Criado Barga
Diplomada en Infermeria. H. Igualada.

Sra. Anna Bertran Jufresa
Diplomada en Infermeria. H. Mutua de Terrassa.

Sra. Noemí Rodríguez Balañà
Diplomada en Infermeria. Hospital Universitari Quiron Dexeus.

Sra. Silvia Diez Arboles
Diplomat en Infermeria. Clínica Diagonal - CIMA.

Sra. Montserrat Sanclemente Dalmau
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu de Martorell

Sra. Laura Vidal Tarrasón
Diplomada en Infermeria. H. de la Vall d'Hebron.

Docentes

Dra. Anna Abad
H. Vall d'Hebron.

Sra. Elia Alonso
H. Mar de Barcelona.

Dr. Cristóbal Añez
H. Joan XXIII.

Sra. Julia Arellano
Diplomada en Infermeria. H.U. Germans Trias i Pujol.

Sra. Mercedes Arribas
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Sra. Sonia Barroso
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Adriana Bataller
C.M. Teknon.

Sra. Encarna Bautista
Diplomada en Infermeria. H.U. Germans Trias i Pujol.

Sra. Aroa Bedmar
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Sra. Sofia Benito
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Silvia Bermejo
H. del Mar.

Dra. Elvira Bisbe
H. del Mar.

Dr. Domingo Blanco
H. Vall d'Hebron.

Sra. Montserrat Bleda
Diplomada en Infermeria. I.C. Oncologia.

Dra. Rosa Borrás
I.U. Dexeus.

Sr. Rafael Cabezuelo
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Sandra Cabrera
I.C.O. Badalona

Sra. Nadia Carmona
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Dr. Federico Carol
H. Parc Taulí .

Dr. Enrique Carrero
H. Clínic.

Dra. Mª Jesús Castro
H.U. Bellvitge.

Sra. Josefina Codina
Diplomada en Infermeria. H.U. Germans Trias i Pujol.

Sra. Sonia Codina
Diplomada en Infermeria. H. Sant Pau.

Sra. Montserrat Colomer
Diplomada en Infermeria. H. General de Catalunya.

Dra. Ma José Colomina
H. Vall d'Hebron.

Dr. Juan Luis Cordero
H.U. Granollers.

Sr. Salvi Delmuns
Fisioterapeuta. E.U. Fisioteràpia U. Ramon Llull.

Dr. Tomás Domingo
H.U. Bellvitge.

Dr. Fernando Escolano
H. del Mar.

Dr. Mariana Esteban
H. Clínic.

Sra. Marta Fargas
H. Clínic.

Dra. Ma Soledad Fernández
I.U. Dexeus.

Dr. José Antonio Fernández
H. Sant Pau.

Dr. Jaume Fontanals
H. Clínic.

Sra. Carme Freixedes
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Josefa Galan
H. Sant Pau.

Dr. Luís Gallart
H. del Mar.

Sr. Rafael Garrido
Diplomat en Infermeria. C.E.S.

Dra. Anna González
H. Vall d'Hebron.

Sra. Mercè González
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Eva Guix
Professora E.I. Universitat de Barcelona.

Sr. Christian Heering
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Rosa Herms
Diplomada en Infermeria. H. del Mar.

Sra. Sílvia Herrero
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Ramona Jérez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Mª José Jiménez
H. Clínic / CM Teknon.

Dra. Belén de José María
H. Sant Joan de Déu.

Dra. Ziortza Landaluze
H. General de Catalunya.

Dr. Juan José Lázaro
H. Sant Joan de Déu.

Sra. Eulalia Ledesma
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Dr. Ferran Manen
H. Sant Joan de Déu.

Dr. Jenaro Mañero
H. Parc Taulí.

Sr. Alexis Martín
H. Clínic.

Dra. Purificación Matute
H. Clínic.

Dr. Josep Miquelay
C.M. Teknon.

Sra. Anna Miró
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Dra. Inmaculada de Molina
Diplomada en Infermeria. E.U.I. U. Rovira i Virgili.

Dr. Luis Moltó
H. del Mar.

Dra. Maria del Mar Monerris
H.U. Germans Trias i Pujol.

Dra. Concepción Monsalve
H. Clínic.

Dr. Antonio Montero
H. Arnau de Vilanova.

Dr. Antonio Montes
H. del Mar.

Dr. Xavier Morales
H. General de Catalunya.

Sra. Dolores Moreno
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dr. Demetrio Mulas
H. General de Catalunya.

Dra. Miriam de Nadal
H. Vall d'Hebron.

Sra. Montserrat Navarro-Soto
Diplomada en Infermeria. Atenció Primària (I.C.S.).

Sra. Matilde Nuñez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Dolors Pelegrí
H. Viladecans.

Dra. Carmen Pérez
H. Sant Pau.

Sra. Montserrat Pérez
Diplomada en Infermeria. H.U. Germans Trias i Pujol.

Dra. Pilar Prieto
H. Sant Joan de Reus.

Sra. Neus Rafi
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Dra. Ma Victoria Ribera
H. Vall d'Hebron.

Dr. Nicolás de Riva
H. Clínic.

Dr. Francisco Rivas
H.U. Bellvitge.

Dra. Gisela Roca
H.U. Germans Trias i Pujol.

Dr. Josep Rodiera
C.M. Teknon.

Sra. Noemi Rodríguez
Diplomada en Infermeria. I.U. Dexeus.

Sra. Silvia Rodríguez
Diplomada en Infermeria. C.M. Teknon.

Sra. Librada Rozas
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu.

Dra. Maria Rull
H. Joan XXIII.

Dr. Sergi Sabaté
Fundació Puigvert.

Sra. Noemi Saez
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Dra. Pilar Sala
H. Sant Joan de Reus.

Sra. Elena Salas
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Sharon Santos
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu.

Sr. Ricard Semis
Psg. H.U. Germans Trias i Pujol.

Dr. Àlex Serradell
H. Dos de Maig i CM Teknon.

Sra. Rosa Serrano
Diplomada en Infermeria. H.U. Germans Trias i Pujol.

Dr. Jordi Serrat
H. General de Vic.

Dr. Javier Tercero
H. Clínic.

Sra. Clàudia Terrades
Diplomada en Infermeria. H. Arnau de Vilanova.

Dr. Juan Carlos Tornero
H.U. Valencia.

Dra. Andrea Vallejo
H. Parc Taulí.

Sra. Concepció Vázquez
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Dr. Enrique Vela
H. del Mar.

Dr. Enric Verdú
Facultat de Medicina UAB.

Sra. Verónica Vílchez
Diplomada en Infermeria. C.M. Teknon.

Dra. Rosa Villalonga
H.U. Bellvitge.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 3 terminis de pagament.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA