Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Oncològica

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.640 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
01 octubre 2019
Final curs:
09 abril 2021
Horari:

Semipresencial. Classes presencials un dilluns i dimarts al mes de 9:00h a 17:00h

Lloc:
Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat
Hores bonificables:
654 h. on-line + 192 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Context general del càncer

1.1. Epidemiologia del càncer

 • Introducció a l’epidemiologia del càncer.
 • Tipus d’estudis epidemiològics.
 • Mesures de freqüència de malalties.
 • Mesures pronòstiques.
 • Fonts nacionals i internacionals d’estadístiques.

1.2. Prevenció i detecció precoç del càncer

 • Prevenció primària.
 • Intervenció mínima en tabaquisme.
 • Prevenció secundària. Programes de cribratge en càncer.

1.3. Càncer hereditari i consell genètic

 • Bases genètiques, moleculars i estudi genètic.
 • Principals síndromes de predisposició hereditària al càncer.
 • El procés d’assessorament genètic.
 • Aspectes ètics legals en assessorament genètic.
 • Planificació familiar en predisposició hereditària.

2. Modalitats diagnòstiques i de tractament en càncer

2.1. Fisiopatologia del càncer

2.2. Modalitats diagnòstiques i de tractament

 • Diagnòstic del càncer.
 • El tractament oncològic: cirurgia, tractaments quimioteràpics i tractaments radioteràpics.

2.3. Urgències oncològiques i atenció continuada

3. Abordatge i cures infermeres en tumors sòlids

3.1. Tumors sòlids d’alta incidència

 • Càncer de mama
 • Càncer de pulmó
 • Càncer colorectal
 • Càncer de pròstata

3.2. Tumors sòlids de baixa incidència

 • Tumors de cap i coll
 • Tumor d’esòfag gàstric
 • Tumors germinals
 • Tumor del sistema nerviós central
 • Sarcomes
 • Tumors de pàncrees i vies biliars
 • Tumors ginecològics

3.3. Noves teràpies: assajos clínics i immunoteràpia

4. Ètica i Comunicació

4.1. Ètica i bioètica aplicada

 • Principis de la bioètica
 • Ètica del tenir cura

4.2. Comunicació i counselling

 • Habilitats i eines de suport des de la comunicació
 • Gestió de les emocions
 • Habilitats i eines de suport des de counselling

5. Abordatge i cures infermeres en hematopaties malignes

5.1. Fonaments del sistema hematopoètic

 • Cèl·lules sanguínies, funció i composició de la sang
 • Fisiologia de la medul·la òssia i hematopoesis
 • Teixit hematopoètic mieloide i limfoide
 • Resposta immunitària

5.2. Neoplàsies hematològiques

 • Mieloides
 • Limfoides
 • Mieloma múltiple
 • Aplàsia medul·lar
 • Proves diagnòstiques
 • Tractaments
 • Intervencions d'infermeria

5.3. Trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH)

 • Indicacions i tipus de trasplantament
 • Valoració del donant. Maneig del pacient
 • Fases del TPH
 • Complicacions agudes i cròniques
 • Cures, vigilància i seguiment del pacient sotmès a un TPH

6. Abordatge integral de l’atenció oncològica
6.1. Psico-oncologia
6.2. Nutrició
6.3. Fisioteràpia
6.4. Treball Social

7. Processos d’atenció especialitzada (a escollir-ne un)

Càncer infantil

 • Principis generals de l´atenció en càncer infantil.
  Atenció centrada en nen i entorn familiar.
  Cures i seguiment infermer.
 • Característiques de l’onco-hematologia pediàtrica.
  Particularitats dels tumors més freqüents en un càncer infantil.

Oncogeriatria

 • Principis generals de l'atenció al pacient en edat avançada amb càncer.
 • Característiques específiques i tractaments del pacient en edat avançada amb càncer.
 • Maneig del pacient en edat avançada amb càncer.
  Criteris d'avaluació en el pacient en edat avançada amb càncer.

Gestió i qualitat assistencial

 • Gestió en els àmbits polítics-sanitaris. Gestió dels recursos.
  Models de gestió de la qualitat, adequació i desenvolupament.
 • Qualitat en infermeria. Models de qualitat.
  Introducció a la qualitat.
  Millora de la qualitat en organitzacions sanitàries.
  Rols en la gestió de la qualitat en organitzacions sanitàries.
 • Programes de millora de la qualitat.
  L'estandardització de la qualitat.
  Acreditació sanitària.

8. Cures pal·liatives

8.1. Cures pal·liatives en pacient oncològic en situació de malaltia avançada i fi de vida

 • Principis bàsics de les cures pal•liatives.
 • Característiques de la situació de malaltia avançada, cronicitat i fi de vida.

8.2. Atenció a la cronicitat i fi de vida

 • Atenció pal·liativa i cures integrals.

9. Metodologia de la recerca

9.1. Metodologia de la recerca aplicada

 • Lectura crítica i evidència científica.
 • Cerca bibliogràfica. Bases de dades.

9.2. Preparació de projectes de recerca

10. Projecte treball de fi de màster
10.1. Desenvolupament de la metodologia
10.2. Redacció i planificació d’un projecte de recerca.
10.3. Lectura crítica i evidència científica
10.4. Anàlisi i mesurament.
10.5. Difusió i presentació del projecte de recerca

11. Pràcticum

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA